Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání přihlášky

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní podání do schránky tomu určené
2. do datové schránky školy
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
4. poštou

Přihlášku podejte ve dnech 4.-5.5. 2020 v čase od 9:00 do 10:00. Při osobním podání bude na přihlášky připravena speciální schránka. Zároveň Vás prosíme, abyste dodržovali bezpečnostní opatření a při případem střetu s ostatními rodiči dodržovali rozestupy a neshlukovali se v okolí školky.

Před odevzdáním přihlášky nezapomeňte pečlivě zkontrolovat všechny údaje. Důležité je, aby byl v přihlášce uveden i Váš telefon a e-mail pro další komunikaci.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Čestné prohlášení očkování – vzor
Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte – vzor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *