Zaměření a aktivity

Mateřskou školu v současné době navštěvuje 80 dětí, které jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd „Pejsci„, „Kočičky“ a „Zajíčci“.
Jak vyplývá ze samotného názvu školy, je hlavním cílem, který se dotýká všech našich činností, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu.

Kromě rozvíjení osobnosti dítěte, jeho pohybové a rozumové aktivity, estetického vnímání a rozvoje pracovních, hudebních a výtvarných dovedností, které jsou základem činnosti každé ze tříd, nabízí naše škola níže uvedené aktivity.

Mimoškolní aktivity:

aktivity školky

  • logopedická péče s poradnou pro rodiče
  • předplavecká výuka
  • pohybová aktivita „Sportujeme se Sportíkem“
  • hudebně pohybová aktivita „Vrabčáci“
  • keramika a jiné výtvarné techniky
  • pravidelné výlety s předškoláky
  • hra na flétnu
  • výchovné programy pořádané Policií ČR

Několikrát ročně zajišťujeme pro děti divadelní a hudební představení, která jsou mezi dětmi velmi oblíbená a vždy se na ně velmi těší. Rovněž velké oblibě se mezi dětmi těší výlety, ať již polodenní nebo celodenní, které plánujeme operativně s ohledem na předpověď počasí.aktivity školky
Dále se každoročně zúčastňujeme hudebního vystoupení v rámci Brněnských vánoc na náměstí Svobody, s kulturním programem vystupujeme v domově důchodců.

V měsíci únoru pořádáme pravidelně karneval a v měsíci červnu probíhá v naší škole slavnostní rozloučení s předškoláky, jehož součástí je krátký kulturní program na školní zahradě. Pravidelně pořádáme pro předškoláky v měsíci červnu pyžamovou diskotéku spojenou s nočním přespáním v mateřské škole.
Kromě uvedených akcí se zúčastňujeme i dalších, dle aktuální nabídky kulturních nebo sportovních zařízení, která se pořádáním akcí pro předškolní děti zabývají.